Skånskt megaprojekt möter behoven från region i tillväxt - Entreprenad Live
För besökare
För utställare
11 april 2024

Skånskt megaprojekt möter behoven från region i tillväxt

Sydvästra Skåne är ett av Sveriges stora tillväxtområden. Ett av de största hindren på vägen är en ålderdomlig infrastruktur för avloppsvatten som behöver såväl upprustning som utbyggnad. Lösningen som fått namnet Maxima är ett regionalt avloppsreningssystem som planeras till en kostnad av cirka 17,5 miljarder kronor och en beräknad byggtid på åtta år.

Stora delar av det svenska vattenledningsnätet är kraftigt eftersatt. Det gäller även i Skåne.

– En stor del av infrastrukturen i vår region byggdes under 1950- och 1960-talen och klarar inte att möta dagens volymbehov eller miljökrav – än mindre att täcka behoven med den förväntade tillväxten. Med Maxima lägger vi grunden till fortsatt tillväxt i sydvästra Skåne med en ny regional infrastruktur för en hållbar och robust avloppsrening i medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, säger Håkan Hagwall, kommunalförbundet VA Syds t f programledare för satsningen.

Sedan 2017 har VA Syd arbetat för en regional lösning som ska serva de fyra berörda kommunerna. Prislappen har beräknats till 17,5 miljarder kronor, vilket är mycket pengar även om det är många som delar på kakan. Varför har man då inte valt att satsa på flera mindre lokala lösningar?

– Den befintliga VA-infrastrukturen har byggts upp under mycket lång tid och behöver skötas, förnyas och anpassas till nya krav. Exempelvis är dagens system byggda för ett vattenflöde som är betydligt mer konstant än de stora skiftningar som orsakas av klimatförändringarna. Samtidigt är marken i dag täckt av större asfaltytor och taken är generellt hårdare än tidigare, vilket gör att avrinningen sker mer direkt utan avjämning. Genom att tänka storskaligt och driva på en digital transformation skapar vi ett robust avloppsreningssystem med ökad driftsäkerhet som kan hantera framtida störningar, kriser och klimatförändringar under lång tid framåt, säger Jan Hartlén, senior advisor.

– Vi har märkt att intresset för projektet är väldigt stort, även från utländska entreprenörer. Vi hoppas att entreprenörerna betraktar oss som ett spännande projekt och att vi får flera anbud.

Projektet, eller programmet som VA Syd föredrar att kalla satsningen, består av flera delar. Något av nav i programmet är Sjölunda avloppsreningsverk som var Malmös första avloppsreningsverk när det invigdes för drygt 60 år sedan och blev lösningen på de stora problem som uppstått då orenat avloppsvatten pumpades direkt ut i Öresund.

Verket har byggts ut och moderniserats ett flertal gånger sedan dess, men nu krävs krafttag för att anpassa anläggningen till en framtid då den ska klara att rena avloppsvattnet från ungefär dubbelt så många som de cirka 350 000 personer som är anslutna i dag.

– Även här måste vi ta hänsyn till de skärpta miljökraven och till de skyfall som följt i klimatförändringarnas spår och som kan få väldigt stor påverkan på den här typen av anläggningar, säger Håkan Hagwall.

– Vi investerar i modern teknik i en stor anläggning och bedömer att vi på det sättet skapar större nytta till lägre kostnad samtidigt som vi kan minska påverkan på flera mindre vattendrag genom att vi kan avveckla lokala avloppsreningsverk.

I samband med utbyggnaden förlängs också utloppsledningarna som i dag sträcker sig två kilometer ut i Öresund.

– Efter färdigställande blir utsläppen av renat avloppsvatten i Öresund cirka fyra kilometer ut, vilket bland annat betyder att det utsläppta vattnet inte riskerar att föras tillbaka in mot badvattnet i Lommabukten och att skyddsvärda Natura 2000-områden skyddas i än högre grad än tidigare. Vi har bra kontakt med danska myndigheter och har även haft väldigt bra hjälp av de utredningar som gjordes inför byggandet av Öresundsförbindelsen, säger Jan Hartlén.

En försvårande omständighet är att om- och utbyggnaden kommer att ske med verket i full drift. Därför kommer arbetet att ske i etapper, vilket är en anledning till att byggtiden beräknas till åtta år. Med beräknad byggstart 2027 innebär det ett färdigställande år 2035.

Mer i det fördolda sker stora tunneljobb. Störst är den cirka 5,5 kilometer långa avloppstunnel som ska gå från centrala Malmö till reningsverket på ett djup mellan 25 och 30 meter. Det blir också två anslutande mikrotunnlar med en inre diameter kring två meter. De är tillsammans cirka 2,4 kilometer långa. Huvudtunneln, med en diameter på fem meter blir lätt sluttande för att skapa ett självfall till avloppsledningsverket där det också byggs en stor pumpstation som ska pumpa upp vattnet från ett djup på 30-35 meter till reningsverket med en kapacitet på cirka tio kubikmeter per sekund.

Det anläggs även en avloppstunnel längre norrut från Sjölunda reningsverk som får en tänkt sträckning mellan avloppsreningsverken Källby och Sjölunda, en sträcka på cirka tio kilometer. Därmed kan kommunerna Lund, Burlöv och Lomma samt Hjärup i Staffanstorps kommun enkelt knytas till Maxima via befintliga och nya ledningssystem.

Med en diameter på tre meter blir det samtidigt ett vattenmagasin på cirka 80 000 kubikmeter och en teknisk livslängd på cirka 100 år.

– Den södra huvudtunneln kommer att ligga nära Citytunneln, vilket gör att vi har en god uppfattning om vilka förhållanden vi möter under byggtiden. Det blir en stor tunnel, dimensionen är ungefär densamma som den i Köpenhamns metro, och tanken är att den också ska fungera som utjämningsmagasin. I och med att den är sluttande blir den också självrensande. Vi räknar inte med att behöva göra tillsyn mer än högst vart tionde år, säger Jan Hartlén.

– Vi har valt att använda TBM-teknik vid drivningen av tre- och femmeterstunnlarna. Samma typ av maskin kan användas vid båda storlekarna. Vi använder sköldade maskiner för säkerhets skull om det skulle bli vattenläckage eller instabilt berg. Det är väl beprövad teknik som fungerar bra i våra markförhållanden. Mikrotunnlarna anläggs med rörtryckning, vilket innebär att vi kan jobba från marknivå utifrån schakt som vi anlägger med ungefär 600 meters mellanrum.

– Under hela processen har vi haft och kommer att ha samråd med boende och myndigheter om exempelvis buller och vibrationer. Vi väntar även på tillstånd från Mark- och miljödomstolen, säger Jan Hartlén.

Vad gäller finansieringen fattade förbundsfullmäktige på VA Syd den 26 mars beslut om hur den regionala avloppsreningen ska finansieras. Investeringsavtalet ska nu skickas vidare för godkännande av kommunfullmäktige i Lund, Lomma, Burlöv och Malmö. Förhoppningen är att kommunerna tar positiva beslut före sommaren.

Än så länge har både Håkan Hagwall och Jan Hartlén stora förhoppningar om att det blir byggstart 2027 som planerat.

11 april 2024

Nytt avtal ger tydligare ansvarsfördelning

Ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och färre tvister är väsentliga förbättringar som förväntas följa med det nya standardavtal som träffats mellan Maskinentreprenörerna och [...]

Läs mer ›
11 april 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Antalet stulna maskiner ökar – igen2. Ny depå viktigt steg i Aremas tillväxtplaner3. Tio miljoner kronor ska snabba på tillståndsprövningar4. Region Skåne polisanmäler Bravida5. Sju [...]

Läs mer ›
14 mars 2024

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp Under de närmaste åren satsar stat, region och kommuner mer än 25 miljarder kronor på ett tiotal bygg- och infrastrukturprojekt i [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Elmia förvärvar Entreprenad Live

Entreprenad Live övertas av Elmia som därmed får ett värdefullt tillskott till sin breda portfölj av mässor och andra event samtidigt som Entreprenad Live får betydligt bättre [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Rekordstarkt bokningsläge för Entreprenad Live

Det stora intresset för entreprenadmaskinmässor tycks bestå. För Entreprenad Live är höstens mässa i Skåne i det närmaste fullbokad. Dessutom är redan nu mer än hälften av [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

Framtidstro och optimism på infradag

Infrastrukturskuld, extremväder, brottslighet mot företag, oligopol och elektrifiering var några av de ämnen som diskuterades på Stora Infradagen som i år arrangerades för artonde gången [...]

Läs mer ›
16 februari 2024

7 saker du inte visste förra veckan

1. Allt fler stölder av entreprenadmaskiner2. Stockholm säger upp avtalet om Bromma flygplats3. Sveriges vägnät får skarp kritik i NCC-rapport4. Regeringens nya lönegolv bromsar [...]

Läs mer ›
Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp