Okategoriserade Archive - Entreprenad Live

Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Skånskt megaprojekt möter behoven från region i tillväxt

Publicerad: 11 april, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Sydvästra Skåne är ett av Sveriges stora tillväxtområden. Ett av de största hindren på vägen är en ålderdomlig infrastruktur för avloppsvatten som behöver såväl upprustning som utbyggnad. Lösningen som fått namnet Maxima är ett regionalt avloppsreningssystem som planeras till en kostnad av cirka 17,5 miljarder kronor och en beräknad byggtid på åtta år.

Stora delar av det svenska vattenledningsnätet är kraftigt eftersatt. Det gäller även i Skåne.

– En stor del av infrastrukturen i vår region byggdes under 1950- och 1960-talen och klarar inte att möta dagens volymbehov eller miljökrav – än mindre att täcka behoven med den förväntade tillväxten. Med Maxima lägger vi grunden till fortsatt tillväxt i sydvästra Skåne med en ny regional infrastruktur för en hållbar och robust avloppsrening i medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, säger Håkan Hagwall, kommunalförbundet VA Syds t f programledare för satsningen.

Sedan 2017 har VA Syd arbetat för en regional lösning som ska serva de fyra berörda kommunerna. Prislappen har beräknats till 17,5 miljarder kronor, vilket är mycket pengar även om det är många som delar på kakan. Varför har man då inte valt att satsa på flera mindre lokala lösningar?

– Den befintliga VA-infrastrukturen har byggts upp under mycket lång tid och behöver skötas, förnyas och anpassas till nya krav. Exempelvis är dagens system byggda för ett vattenflöde som är betydligt mer konstant än de stora skiftningar som orsakas av klimatförändringarna. Samtidigt är marken i dag täckt av större asfaltytor och taken är generellt hårdare än tidigare, vilket gör att avrinningen sker mer direkt utan avjämning. Genom att tänka storskaligt och driva på en digital transformation skapar vi ett robust avloppsreningssystem med ökad driftsäkerhet som kan hantera framtida störningar, kriser och klimatförändringar under lång tid framåt, säger Jan Hartlén, senior advisor.

– Vi har märkt att intresset för projektet är väldigt stort, även från utländska entreprenörer. Vi hoppas att entreprenörerna betraktar oss som ett spännande projekt och att vi får flera anbud.

Projektet, eller programmet som VA Syd föredrar att kalla satsningen, består av flera delar. Något av nav i programmet är Sjölunda avloppsreningsverk som var Malmös första avloppsreningsverk när det invigdes för drygt 60 år sedan och blev lösningen på de stora problem som uppstått då orenat avloppsvatten pumpades direkt ut i Öresund.

Verket har byggts ut och moderniserats ett flertal gånger sedan dess, men nu krävs krafttag för att anpassa anläggningen till en framtid då den ska klara att rena avloppsvattnet från ungefär dubbelt så många som de cirka 350 000 personer som är anslutna i dag.

– Även här måste vi ta hänsyn till de skärpta miljökraven och till de skyfall som följt i klimatförändringarnas spår och som kan få väldigt stor påverkan på den här typen av anläggningar, säger Håkan Hagwall.

– Vi investerar i modern teknik i en stor anläggning och bedömer att vi på det sättet skapar större nytta till lägre kostnad samtidigt som vi kan minska påverkan på flera mindre vattendrag genom att vi kan avveckla lokala avloppsreningsverk.

I samband med utbyggnaden förlängs också utloppsledningarna som i dag sträcker sig två kilometer ut i Öresund.

– Efter färdigställande blir utsläppen av renat avloppsvatten i Öresund cirka fyra kilometer ut, vilket bland annat betyder att det utsläppta vattnet inte riskerar att föras tillbaka in mot badvattnet i Lommabukten och att skyddsvärda Natura 2000-områden skyddas i än högre grad än tidigare. Vi har bra kontakt med danska myndigheter och har även haft väldigt bra hjälp av de utredningar som gjordes inför byggandet av Öresundsförbindelsen, säger Jan Hartlén.

En försvårande omständighet är att om- och utbyggnaden kommer att ske med verket i full drift. Därför kommer arbetet att ske i etapper, vilket är en anledning till att byggtiden beräknas till åtta år. Med beräknad byggstart 2027 innebär det ett färdigställande år 2035.

Mer i det fördolda sker stora tunneljobb. Störst är den cirka 5,5 kilometer långa avloppstunnel som ska gå från centrala Malmö till reningsverket på ett djup mellan 25 och 30 meter. Det blir också två anslutande mikrotunnlar med en inre diameter kring två meter. De är tillsammans cirka 2,4 kilometer långa. Huvudtunneln, med en diameter på fem meter blir lätt sluttande för att skapa ett självfall till avloppsledningsverket där det också byggs en stor pumpstation som ska pumpa upp vattnet från ett djup på 30-35 meter till reningsverket med en kapacitet på cirka tio kubikmeter per sekund.

Det anläggs även en avloppstunnel längre norrut från Sjölunda reningsverk som får en tänkt sträckning mellan avloppsreningsverken Källby och Sjölunda, en sträcka på cirka tio kilometer. Därmed kan kommunerna Lund, Burlöv och Lomma samt Hjärup i Staffanstorps kommun enkelt knytas till Maxima via befintliga och nya ledningssystem.

Med en diameter på tre meter blir det samtidigt ett vattenmagasin på cirka 80 000 kubikmeter och en teknisk livslängd på cirka 100 år.

– Den södra huvudtunneln kommer att ligga nära Citytunneln, vilket gör att vi har en god uppfattning om vilka förhållanden vi möter under byggtiden. Det blir en stor tunnel, dimensionen är ungefär densamma som den i Köpenhamns metro, och tanken är att den också ska fungera som utjämningsmagasin. I och med att den är sluttande blir den också självrensande. Vi räknar inte med att behöva göra tillsyn mer än högst vart tionde år, säger Jan Hartlén.

– Vi har valt att använda TBM-teknik vid drivningen av tre- och femmeterstunnlarna. Samma typ av maskin kan användas vid båda storlekarna. Vi använder sköldade maskiner för säkerhets skull om det skulle bli vattenläckage eller instabilt berg. Det är väl beprövad teknik som fungerar bra i våra markförhållanden. Mikrotunnlarna anläggs med rörtryckning, vilket innebär att vi kan jobba från marknivå utifrån schakt som vi anlägger med ungefär 600 meters mellanrum.

– Under hela processen har vi haft och kommer att ha samråd med boende och myndigheter om exempelvis buller och vibrationer. Vi väntar även på tillstånd från Mark- och miljödomstolen, säger Jan Hartlén.

Vad gäller finansieringen fattade förbundsfullmäktige på VA Syd den 26 mars beslut om hur den regionala avloppsreningen ska finansieras. Investeringsavtalet ska nu skickas vidare för godkännande av kommunfullmäktige i Lund, Lomma, Burlöv och Malmö. Förhoppningen är att kommunerna tar positiva beslut före sommaren.

Än så länge har både Håkan Hagwall och Jan Hartlén stora förhoppningar om att det blir byggstart 2027 som planerat.

Nytt avtal ger tydligare ansvarsfördelning

Publicerad: 11 april, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och färre tvister är väsentliga förbättringar som förväntas följa med det nya standardavtal som träffats mellan Maskinentreprenörerna och Byggföretagen.

Det nya standardavtalet Abam 24 är avsett för de tillfällen en entreprenadmaskin hyrs med förare för att utföra arbete i en beställares entreprenad. Avtalet präglas av enhetliga grundvillkor med tydliga rutiner och kravställningar och ambitionen är att det ska vara väl balanserat utan fördelar för vare sig maskinentreprenörer eller deras uppdragsgivare.

– Med det nya standardavtalet räknar vi med att det blir fler skriftliga avtal där ett huvudmål varit att tydliggöra vilken av parterna som har det konkreta ansvaret vid situationer som tidigare kan ha resulterat i onödiga tvister, säger advokat Carl Johan Törnros på Terra Advokat, som medverkat i den process som lett fram till det nya avtalet.

– Genom att det nya avtalet tydligt anger vem av parterna som ska vidta nödvändiga åtgärder före och under kontraktstiden elimineras risken för att ansvar faller mellan stolarna. Det skapar bra förutsättningar för bättre arbetsmiljö och högre säkerhet på arbetsplatsen, vilket kan bidra till att minska antalet olyckor och tillbud.

Exempel på situationer som regleras i det nya avtalet är vem som ansvarar för att kablars placering kartläggs inför grävarbeten och vem som ska stå för kostnaderna för etablering och drivmedel.

– Det ska också klarläggas var, hur och i vilken omfattning en maskin är tänkt att användas. Därmed blir det också tydliggjort vilka redskap som behövs och vilken kompetens och erfarenhet som föraren behöver. Samtidigt står det också klart vilka insatser som behövs för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö. En huvudregel är att maskinen endast får användas för det arbete, på den plats och under den tid som fastställts i avtalet, säger Carl Johan Törnros.

– Avtalet i sig är välkommet eftersom det minskar risken för oklarheter. Kopplat till avtalet finns dessutom en kontraktsmall som ger tydlig vägledning och fungerar som en checklista som lotsar parterna igenom väsentliga punkter som bör finnas med i avtalet.

Carl Johan Törnros betonar att Abam 24 också kan vara ett värdefullt stöd för exempelvis offentliga upphandlare på kommunal nivå vid upphandling av maskintjänster för tillfälliga insatser inför bland annat underhåll av VA-ledningar, fjärrvärme eller vinterväghållning.

– Behovet av ett nytt standardavtal för hyra av anläggningsmaskiner med förare har funnits länge. Otydliga avtal och oklar ansvarsfördelning har skapat onödiga tvister. Abam 24 är ett stort steg framåt då det minskar oklarheter och förebygger därmed onödiga tvister samtidigt som säkerhet och arbetsmiljö förbättras. Förhoppningen är att det kommer att tas emot väl och få stor spridning bland både beställare och maskinentreprenörer, säger Carl Johan Törnros.

7 saker du inte visste förra veckan

Publicerad: 11 april, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

1. Antalet stulna maskiner ökar – igen
2. Ny depå viktigt steg i Aremas tillväxtplaner
3. Tio miljoner kronor ska snabba på tillståndsprövningar
4. Region Skåne polisanmäler Bravida
5. Sju byggföretag går omkull varje dag
6. 17 myndigheter får kritik för väsentliga fel i årsredovisningen
7.  Regeringen föreslår en miljard kronor för att återställa E6 i Stenungsund

7 saker du inte visste förra veckan. En nyhetssammanfattning av viktiga händelser inom entreprenadbranschen i veckan som gick

1. Antalet stulna maskiner ökar – igen
Antalet efterlysningar av maskiner fortsätter ligga högt. Den senaste kvartalsstatistiken från Larmtjänst visar att det under första kvartalet har efterlysts 42 maskiner jämfört med 40 under samma period 2023, skriver Maskinentreprenören.
Läs mer här:

2. Ny depå viktigt steg i Aremas tillväxtplaner
Arema Heavy Rentals öppnar en depå för uthyrning av entreprenadmaskiner i Skellefteå. Den nya etableringen pekas ut som en viktig milstolpe när företaget tar sikte på att bli Skandinaviens ledande aktör inom sin nisch, skriver Leveranstidningen Entreprenad.
Läs mer här:

3. Tio miljoner kronor ska snabba på tillståndsprövningar
Länsstyrelserna har fått tillgång till tio miljoner kronor för att korta handläggningstiderna och skapa en mer förutsägbar process för verksamhetsutövare som sökt tillstånd enligt miljöbalken, skriver Maskinentreprenören.
Läs mer här:

4. Region Skåne polisanmäler Bravida
Region Skåne polisanmäler Bravida, samt häver sina ramavtal med företaget. Detta sedan regionen gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift och enligt granskningen har Bravida Sverige AB överfakturerat, rapporterar Byggvärlden.
Läs mer här:

5. Sju byggföretag går omkull varje dag
Antalet konkurser har ökat med 56 procent inom byggbranschen och totalt har 594 företag gått omkull hittills under 2024 vilket motsvarar cirka sju företag om dagen. enligt en färsk rapport från Stockholms Handelskammare som har analyserat siffror från kreditupplysningsföretaget UC.
Läs mer här:

6. 17 myndigheter får kritik för väsentliga fel i årsredovisningen
17 myndigheter får kritik för väsentliga fel i sin årsredovisning för 2023, vilket är fler än de senaste åren. Det framgår av Riksrevisionens granskning som bland annat konstaterar att ett av de vanligaste felen är att de ekonomiska ramarna överskridits.
Läs mer här:

7. Regeringen föreslår en miljard kronor för att återställa E6 i Stenungsund
I vårändringsbudgeten föreslår regeringen en miljard kronor under 2024 till Trafikverket för återuppbyggnaden av E6 i Stenungsund. De extra medlen gör att underhåll av infrastruktur i andra delar av Sverige kan utföras enligt plan, skriver regeringen.
Läs mer här:

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp

Publicerad: 14 mars, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Skåne går mot byggboom med fokus på el, värme och avlopp

Under de närmaste åren satsar stat, region och kommuner mer än 25 miljarder kronor på ett tiotal bygg- och infrastrukturprojekt i Sydvästskåne. I fokus står el, värme och avlopp. Den största satsningen blir ett helt nytt VA-system kring Malmö och Lund.

I Skåne minskar bostadsbyggandet vecka för vecka. Inte på många år har byggkranarna varit så få i Malmö, Trelleborg och Lund. Men under de kommande åren väntas de offentliga investeringarna i Sydvästskåne bli högre än på flera decennier. Bland dem som förbereder storslagna miljardprojekt finns vatten- och avloppsbolaget VA Syd, det kommunala energiföretaget Kraftringen, Kriminalvården och Trafikverket.

Källa: SDS, Sydsvenska Dagbladet 12 mars: Sammanställning viktiga anläggningsprojekt i Sydvästskåne. https://www.sydsvenskan.se/2024-03-11/lista-skane-gar-mot-byggboom-med-fokus-pa-el-varme-och-avlopp

Här är några av de största projekten:

1. Nytt VA-system kring Malmö och Lund. 13-15 miljarder kronor.
VA Syd ligger i startgroparna för megaprojektet Cloaca Maxima. Det är latin för ”det största avloppet”. Maxima är en regional lösning för att hantera framtida avloppsmassor inte bara från Malmö och Lund – utan även från Bara, Burlöv, Hjärup, Klågerup och Lomma. Navet i satsningen består av Sjölunda avloppsreningsverk på Spillepengen i Malmö, en anläggning som ska bli starkt moderniserad. Andra inslag i satsningen är nya utloppsledningar i Öresund, en ny pumpstation vid Sjölunda, en gigantisk avloppstunnel under Malmö samt en helt ny tunnelanslutning från Lund till Spillepengen via Burlöv och Lomma. Det nya VA-systemet ska börja byggas 2027 och kan stå klart i slutet av 2030-talet. Det betalas via va-avgifter, inte med regelrätta skattemedel.

2. Kraftvärmeverk i Örtofta. 2,7 miljarder kronor.
Energiföretaget Kraftringen AB ska bygga ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta för fjärrvärme (75-95 MW) och elektricitet (15-30 MW). Det ska även leverera processånga (20-150 GWh/år) till det närbelägna sockerbruket. Det nya kommer att fördubbla Örtoftaverkets kapacitet och ersätter äldre anläggningar i de fyra ägarkommunerna. Kraftvärmeverket byggs upp kring en ångpanna med fluidbäddsförbränning (fjärrvärme) och en ångturbin (el). Det ska eldas med förnybara bränslen i form av skogsbränsle och returträ. Kraftringen ska även bygga en ny fjärrvärmeledning Örtofta-Lund. Kraftringen ägs av fyra kommuner – Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.

3. Fängelse i Trelleborg. 2,0 miljarder kronor.
Kriminalvården vill bygga en ny kriminalvårdsanstalt utanför Trelleborg med 300 fängelseceller samt ett häkte med 150 celler. Det nya fängelset får på så sätt plats för 720 intagna. Fängelset får säkerhetsklass 2, men ska utformas så att det i framtiden kan få högsta säkerhetsklass. Fängelset byggs på en plats där bosättningar från stenåldern, bronsåldern och äldre järnåldern blottlagts av arkeologer. Det nya fängelset kan börja byggas under 2025 och tar minst fem år att få klart.

4. Vägsatsningar längs E22. 1,4 miljarder kronor.
Trafikverket har ett 30-tal investeringar på gång i Skåne, men inom de närmaste åren är det främst längs E22 som grävskoporna och schaktmaskinerna kommer att synas. I Lund satsar Trafikverket 533 miljoner kronor på trafikplatsen Lund Södra och 865 miljoner kronor på att bygga om vägsträckan Gastelyckan-Lund Norra med en ny avfart. Samtidigt ska väg 108 mellan Staffanstorp och Lund breddas till 2+2-körfält med mittseparation och broar för planfri korsning. Arbetena beräknas vara klara i början av 2027.

5. Kapacitetsökning på Öresundsbron. 1,3 miljarder kronor.
Det statliga brobolaget Svedab AB öppnar upp plånboken för att öka kapaciteten på Öresundsbron. Det görs med tre stora järnvägsinvesteringar på svensk sida av Öresund. Svedab satsar 860 miljoner kronor på en ny planskild spårkorsning på Malmö bangård. På så sätt slipper de tåg som är på väg mot Malmö C från kontinentalbanan att korsa spåren på Södra stambanan. Svedab satsar 200 miljoner kronor på fler plattformsspår i Malmö C:s banhall. Det banar väg för ökad trafik när Femarn Bält-förbindelsen tas i bruk 2029. Svedab satsar därutöver 230 miljoner kronor på att bygga om enkelspåret Östervärns station-Malmö C till dubbelspår. Det gör det enklare att låta tågen till Trelleborg och Ystad gå via kontinentalbanan – och inte som idag via den hårt belastade Citytunneln. Byggena ska vara klara i december 2029.

6. Öresundsverket i Malmö. 1,0 miljard kronor.
Det statliga tyska kraftbolaget Uniper är i full gång med att rusta upp Öresundsverket i Malmö, som legat i malpåse i flera år. Verket ska säkra elförsörjningen i Malmöområdet i händelse av en kris. Svenska kraftnät bekostar nysatsningen, som kostnadsberäknas till en miljard kronor. I den kostnaden ingår också Unipers kostnader under drift. Uniper har en stor underhållsskuld att ta hand om. Största enskilda investering är bytet av turbinblad i kraftverkets största gasturbin. Turbinen har tillverkats av General Electric, som även ska leverera de nya turbinbladen. – Det är en mångmiljoninvestering i dollar, säger kraftverkschefen Mikael Nilsson. Anläggningen ska vara driftklar i början av 2025.

7. Upprustning av regementet P7 i Revingehed. 1,0 miljard kronor.
Upprustningen av försvaret har i Skåne redan skapat en byggboom på Södra skånska regementet i Revingehed. Den byggboomen har snart slukat en halv miljard kronor. Under de närmaste åren ska ytterligare en miljard spenderas för att skapa ett helt nytt regemente. En ny kontorsbyggnad för 110 anställda står klar senare i år. Därefter ska ett stort antal byggnader nyuppföras och renoveras. Revingehed ska få en ny vaktbyggnad, ett nytt bassjukhus och en ny mekanikerskola. Fem äldre förläggningsbyggnader ska totalrenoveras så att antalet värnpliktiga kan öka från 320 till 500 per år.

8. Ny högspänningsledning. Barsebäck-Söderåsen. 532 miljoner kronor.
Sedan Svenska kraftnät helt nyligen bytt ut högspänningsledningarna Hurva-Sege och Barsebäck-Sege tar det statliga affärsverket sig nu an Barsebäck-Söderåsen. De tre projekten kostar totalt 1,6 miljarder kronor. Förnyelsen av ledningarna på sträckan Söderåsen-Barsebäck kostar 532 miljoner kronor och innebär att en ny 400 kV-ledning byggs. Satsningen innebär att Malmöområdets elförsörjning förstärks och att risken för effektbrist i Sydvästskåne minskar avsevärt. Utbyggnaden ska vara klar i slutet av 2025.

9. Diverse offentliga byggnader. 4–8 miljarder kronor fram till 2028.
Region Skåne, Lunds universitet och polismyndigheten har stora planer i Sydvästskåne. Bland deras byggplaner finns nya sjukhusbyggnader i Malmö, ett helt nytt sjukhusområde i Lund, ett nytt polishus i Svågertorp utanför Malmö, en ny bussdepå i Lockarp utanför Malmö, en ny bussdepå på Gastelyckan i Lund och ett nytt Science Center på Brunnshög i Lund.

Elmia förvärvar Entreprenad Live

Publicerad: 16 februari, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Entreprenad Live övertas av Elmia som därmed får ett värdefullt tillskott till sin breda portfölj av mässor och andra event samtidigt som Entreprenad Live får betydligt bättre förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling med det stora mässföretagets muskler i ryggen.

Elmia AB förvärvar samtliga aktier i Live Business Media Group Sweden AB som arrangerar Entreprenad Live. När Entreprenad Live i höst arrangeras för tionde gången kommer det mesta dock att vara sig likt på Ring Knutstorp, även om ägaren är ny.
– Att tidigare ägare Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensson fortsätter att arbeta med mässan ger oss bra förutsättningar för ett fortsatt bra arrangemang, säger Agne Bengtsson, vd på Elmia.

För Elmia är det närmare 20 år sedan det Jönköpingsbaserade mässföretaget senast arrangerade en mässa för entreprenadmaskiner. Senast det begav sig var det Nordcon som genomfördes 2005.
– Vi är oerhört glada över förvärvet av Entreprenad Live. För oss är det en stor möjlighet att få överta en välskött mässa som är väl förankrad i branschen och så viktig för att fortsätta bidra till en väl fungerande infrastruktur i landet. Vi vill vårda och utveckla Entreprenad Live för att möta branschens behov och skapa synergier, säger Elmias vd Agne Bengtsson.

Agne Bengtsson, VD Elmia

Entreprenad Live har under de tio år mässan genomförts etablerat sig som en lika respekterad som efterlängtad mötesplats för entreprenadmaskinsbranschen. Hittills har evenemanget genomförts växelvis mellan Skåne och Göteborg med en stabil tillväxt.

Inledningsvis behålls det konceptet. I år arrangeras mässan på motorbanan Ring Knutstorp och 2025 vid Landvetter utanför Göteborg.
– För oss är det viktigt att känna de branscher där vi är verksamma. Därför är det högt prioriterat att vi bygger på vår kompetens med de erfarenheter vi får från de två kommande mässorna och använder kunskaperna till att arrangera ännu bättre mässor i framtiden, säger Agne Bengtsson.

– På sikt kommer vi även att arrangera Entreprenad Live i Jönköping, frågan är inte om utan när. De närmaste två åren räknar vi dock med att medverka till en positiv utveckling av de två kommande evenemangen och med hjälp av de lärdomar vi gör ta ställning till kommande förändringar. Vi har en tydlig målsättning i allt vi gör. Vi ska inte leverera dagsländor. Det vi gör måste bli bra – eller ännu bättre – och leva länge.

– Med de 200–250 utställare och 10 000 besökare som Entreprenad Live drar vid sina evenemang innebär förvärvet inte bara ett värdefullt tillägg i vårt utbud utan även positiva effekter för näringslivet och besöksnäringen i Jönköping de år vi kör här, säger Agne Bengtsson.

Han ser också stora möjligheter till positiva synergieffekter med ett flertal av mässorna i Elmias befintliga utbud.
– Sedan tidigare anordnar vi bland annat mässor för lastbilar, jordbruk, skogsindustrin, park- och grönytearbete och va-verksamhet. Med förvärvet blir vi heltäckande på maskinsidan. Sammantaget har vi årligen 400 000 till 450 000 besökare och en omsättning kring 300 miljoner kronor med 85 anställda.

De tidigare ägarna är mycket nöjda med att Elmia nu går in som ägare. Bland annat kan det stora företaget tillföra kompetens och resurser inom exempelvis, marknadsföring, kommunikation och försäljning samt effektiva administrativa system.
– Vi har haft konstruktiva diskussioner och en god dialog med Elmia kring hur vi ska samarbeta framöver. I och med att vi fortsätter jobba operativt med mässan finns förutsättningarför en positiv långsiktig utveckling för mässan, vilket känns viktigt för oss och branschen, säger Peter Eriksson, tidigare vd på Live Business Media Group Sweden.

Hans-Erik Kristensson, projektledare för Entreprenad Live, ser även stora fördelar med Elmias eget område i Jönköping med en modern konferensanläggning, 36 000 kvadratmeter i hallar och ett utomhusområde på ungefär 300 000 kvadratmeter.
– Vi ser att Elmia är en fantastiskt bra plats för framtida mässor. Det kommer definitivt att stärka Entreprenad Live-konceptet, säger Hans-Erik Kristensson.

De två närmaste mässorna genomförs dock på tid och plats i enlighet med vad som tidigare aviserats:
5-7 september 2024 på motorbanan Ring Knutstorp i Skåne
11-13 september 2025, vid Landvetter öster om Göteborg

Läs pressinformationen här:

Rekordstarkt bokningsläge för Entreprenad Live

Publicerad: 16 februari, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Det stora intresset för entreprenadmaskinmässor tycks bestå. För Entreprenad Live är höstens mässa i Skåne i det närmaste fullbokad. Dessutom är redan nu mer än hälften av utställningsytan till Göteborgsevenemanget i september 2025 bokad.

– Våra arrangemang i både Skåne och Göteborg har vuxit för varje år och tendensen håller i sig när vi nu planerar för vår tionde Entreprenad Live. Vi har aldrig varit starkare med monterbokningen och legat så långt framme i försäljningen så här lång tid innan mässorna öppnar. Redan direkt på plats efter mässan i Göteborg 2023 ville många utställare boka till Entreprenad Live 2025, säger projektledaren Hans-Erik Kristensson.

Flertalet stora leverantörer av maskiner och tillbehör har bokat in sig både till Skåne 2024 och Göteborg 2025.
– Även de nya maskinleverantörerna som tillkommit på den svenska marknaden under senare år kommer att medverka. Utbudet på båda mässorna kommer att vara väldigt brett. Entreprenörerna kan räkna med ett urval av produkter och tjänster som uppfyller även högt ställda krav och önskemål om det som behövs i det vardagliga arbetet, säger Hans-Erik Kristensson.

– Både utställare och besökare som återkommer till de två kommande mässorna kommer att känna igen sig. Göteborgsmässan 2025 är utformad nästan exakt som senast. Höstens mässa har vi lyckats komprimera jämfört med tidigare, Förra gången behövde vi ett litet sidoområde som vi nu tagit bort och i stället lyckats skapa mer monteryta vid entrén.
– Jag tycker att mässområdet vid Ring Knutstorp är väldigt mysigt med skog alldeles intill och stora gräsytor. De smala gångarna bidrar till det kompakta formatet och god överblick. Liksom tidigare kommer vi att ha en stor restaurang mitt i området och en foodtruck på ena kanten. Nytt för Skåne är att maten levereras och serveras av FC-gruppen som vi använt i Göteborg de senaste åren och varit mycket uppskattade.

Därutöver erbjuds bland annat ett provkörningsområde som utlovas ge goda möjligheter att utvärdera både pickuper och mindre transportfordon genom utmanande körningar.
Tanken är också att erbjuda ett seminarieprogram med någon eller några högaktuella frågor.
– Det finns mycket att välja på, exempelvis konsekvenserna av extremväder, alternativen till fossila bränslen, underhåll av infrastruktur eller kostnadsutvecklingen. Under våren kommer vi att fastställa ett begränsat antal områden och ta fram intressanta föreläsare och paneldeltagare, säger Hans-Erik Kristensson.

Ända sedan starten har strategin varit att leverera regionala mässor med maskiner, tillbehör och tjänster i montrarna. Till stor del med möjlighet till provkörning direkt i montern.
– Vanligtvis krävs långa resor för att ta sig till en mässa. Vi ger en möjlighet för utställarna att komma till besökarnas närområde på platser som är lätta att nå. Det innebär att fler på företagen kan besöka våra mässor till låg kostnad och med ett minimum av ”förlorad” tid. Det ökar kompetensen i företagen, skyndar på och förenklar beslutsfasen vid investeringar och kan dessutom fungera som en teambuilding-aktivitet. Som tidigare är förstås inträde, seminarier och parkering kostnadsfria.

– För utställarna är det också viktigt att vi har väl tilltagen in- och utflyttningstid, vilket gör deltagandet både billigare och enklare. Allra viktigast är ändå att vi alltid sätter entreprenörerna i fokus. Därför ska våra mässor alltid ge svar på frågor om vad de behöver och vad de vill testa.

Närmast på tur Står Ring Knutstorp i Skåne 5-7 september 2024 och Landvetter öster om Göteborg 11-13 september 2025.

Framtidstro och optimism på infradag

Publicerad: 16 februari, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Infrastrukturskuld, extremväder, brottslighet mot företag, oligopol och elektrifiering var några av de ämnen som diskuterades på Stora Infradagen som i år arrangerades för artonde gången av Maskinentreprenörerna. Trots dagens något skakiga ekonomi präglades arrangemanget av optimism och framtidstro.

Det var en pressad, men optimistisk och entusiastisk bransch som träffades på Stora Infradagen på Waterfront i Stockholm 25-26 januari. I den ena vågskålen ligger ökade kostnader i form av bland annat höjda räntor och priser som skjuter i höjden på material och drivmedel. Samtidigt skjuts såväl stora som små projekt på framtiden.

I den andra vågskålen finns vetskapen om att dagens gigantiska underhållsskuld i infrastrukturen och en nödvändig anpassning till extremväder kommer att ställa krav på gigantiska nyinvesteringar och omfattande underhållsarbeten fördelade på både stora och små projekt och spridda över stora delar av landet.

– Vi står inför stora investeringar i branschen, både med avseende på nya projekt och underhållsarbeten. Våra medlemmar har mycket att göra, även om det i en vikande marknad blir fler som konkurrerar om jobben. Det finns också stora regionala skillnader där det för närvarande är det högsta tempot i norr och i väster, säger arrangerande Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson.

Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson

– I dagens ekonomiskt besvärliga läge ligger Stora Infradagen bra i tiden med sällsynt goda förutsättningar att nätverka, synliggöra och påverka. Jag har varit på samtliga arton arrangemang och jag tycker att årets program varit det mest intressanta hittills och lockade rekordmånga deltagare – 300 på torsdagen som var öppen för våra medlemmar och 500 på fredagen.

Ända sedan starten har Stora Infradagen varit ett forum där branschen kan träffas för att umgås, utbyta erfarenheter och delta i dialoger med beslutsfattare. Årets upplaga var inget undantag. Inte minst senare tids galopperande kostnadsökningar och stora störningar i den eftersatta infrastrukturen har gett upphov till en mängd frågor som söker svar.

Maskinentreprenörerna krävde nyligen i ett öppet brev till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson att han skyndsamt måste agera för att beta av infrastrukturskulden redan under 2024 genom att öka satsningarna på underhåll.

 – Det är dags att gasa när konjunkturen bromsar in så att dagens svagheter i underhållet av Sveriges infrastruktur inte blir ett hot mot landets framtida tillväxt. Att investera i infrastruktur är att investera i framtiden, säger Anders Robertsson.

Följdriktigt inleddes fredagens program av Andreas Carlson som tillsammans med bland andra riksrevisorn Helena Lindberg och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana hade mycket att tala om.

Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana
Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Diskussionen kom till stor del att präglas av den ram på 959 miljarder kronor som regeringen avsatt i den nationella planen för infrastruktur fram till och med 2037. Enligt Roberto Maiorana behövs dock ytterligare 150 miljarder kronor om det ska vara möjligt att åtgärda den gigantiska underhållsskuld som byggts upp av en lång rad av passiva regeringar under många år.

Riksrevisorn lyfte i sin tur problemet med Trafikverkets svaga kostnadskontroll i både projekt och underhållsuppdrag.
– Vi har jobbat mycket med den frågan. Vi har nu betydligt bättre kontrollsystem än tidigare och räknar med att det blir betydligt bättre framöver, lovade Roberto Maiorana.

Andreas Carlson lovade å sin sida att regeringen satt stopp för nya stambanor för höghastighetståg och att den säger nej till det så kallade återförstatligandet av järnvägsunderhållet. Han var också tydlig med att regeringens hållpunkt för miljöskadliga utsläpp ligger så långt borta som 2045. I praktiken betyder det att de mål som tidigare gällt för 2030 inte längre behöver uppfyllas. Det blir alltså kommande regeringar som får uppdraget att ”ta igen” de år som nu förloras.

Allt oftare domineras nyhetsflödet av konsekvenserna av så kallat extremväder. Sara Schelin, kommundirektör i Åre, berättade om hur man med hjälp av maskinentreprenörer snabbt åtgärdade de ras som blev följden när stormen Hans attackerade med full kraft förra året.

Även entreprenören Stefan Lindby, Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB, berättade om sina erfarenheter av hur extremväder hanteras. Den gemensamma nämnaren är att det krävs lokala organisationer som snabbt kan tas i drift när så behövs. Samtidigt krävs bland annat snabba kommunikationer, samarbete och tillit mellan de personer och företag som berörs.

Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, betonade vikten av att alla har samma bild och att det är tydligt vem som ska ta juridiska beslut.

Forskaren Johan Nyström efterlyste mer konkurrens i sektorn och menade att ett sätt att nå dit är att dela upp entreprenaderna i mindre delar. Han pekade bland annat på att Sverige sticker ut i Norden genom att bygg- och anläggningsmarknaden domineras av några få större bolag.

– Konkurrensen är svag. Fyra stora företag tar hem ungefär 70 procent av kontrakten.

Johan Nyström betonar också att upphandlingarna i sig ofta utformas på ett sätt som inte premierar innovation och nytänkande. Bland annat lyfter han fram utförandeentreprenader och kontrakt baserade på lägsta pris.

7 saker du inte visste förra veckan

Publicerad: 16 februari, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

1. Allt fler stölder av entreprenadmaskiner
2. Stockholm säger upp avtalet om Bromma flygplats
3. Sveriges vägnät får skarp kritik i NCC-rapport
4. Regeringens nya lönegolv bromsar företagens tillväxt
5. Byggkrisen är en storstadskris
6. Facket tillåter att vissa Tesla-bilar repareras
7. Krav på bättre kostnadskontroll i Stockholms infraprojekt

7 saker du inte visste förra veckan. En nyhetssammanfattning av viktiga händelser inom entreprenadbranschen i veckan som gick.

1. Allt fler stölder av entreprenadmaskiner
Under 2023 efterlystes 217 entreprenadmaskiner vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2022 då det efterlystes 150 maskiner. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst, skriver tidningen Maskinentreprenören.
Läs mer här:

2. Stockholm säger upp avtalet om Bromma flygplats
Den rödgröna majoriteten i Stockholms stadshus säger upp avtalet med staten om Bromma flygplats i förtid. Avtalet sträcker sig fram till 2038. Nu börjar Stockholms stad planera den nya stadsdelen Bromma parkstad med 16 000 lägenheter, skriver Dagens Nyheter.
Läs mer här:

3. Sveriges vägnät får skarp kritik i NCC-rapport
30 procent av statliga vägar, 40 procent av vägarna i norra Sverige och 25 procent av vägarna i södra Sverige är i dåligt eller i väldigt dåligt skick. Det konstaterar NCC i en rapport som just lämnats över till Trafikverket och riksdagspolitikerna i civilutskottet.
Läs mer här:

4. Regeringens nya lönegolv bromsar företagens tillväxt
Kompetenstapp, rubbningar i lönebildningen, välfärdsförluster och sänkta skatteintäkter är några av de problem som lyftes fram på Svenskt Näringslivs seminarium Utländsk arbetskraft utestängs – Varför och hur påverkas arbetsmarknaden?
Läs mer här:

5. Byggkrisen är en storstadskris
Byggsektorn drabbas allt hårdare av konkurser. Totalt gick 227 byggbolag i konkurs under januari månad, under 2023 drabbades 1 725 företag med bygginriktning. Värst utsatta är, enligt bransch- och arbetsgivarorganisation Byggföretagen småföretag i storstadsregionerna.
Läs mer här:

6. Facket tillåter att vissa Tesla-bilar repareras
Tesla-strejken lever vidare, men nu öppnas en liten lucka för Tesla-ägare som har okörbara bilar. De tillåts inom kort genomgå reparation på verkstäder som inte är Teslas egna, skriver Teknikens Värld.
Läs mer här:

7. Krav på bättre kostnadskontroll i Stockholms infraprojekt
Kraftigt överskridna budgetar och förseningar har upprepade gånger lett till överraskande höga notor för satsningar på infrastruktur i Stockholmsregionen.
Stockholms Handelskammare kräver därför en oberoende utredning för att stoppa felaktiga kostnadskalkyler i infrastruktursatsningar, skriver Infrastrukturnyheter.se.
Läs mer här:

Ketchupeffekt inom anläggning 2025

Publicerad: 30 november, 2023 av Hans-Erik Kristensson |

Investeringarna i den svenska anläggningsmarknaden väntas minska med runt 2 procent under 2024.Under 2025 och 2026 vänder de totala investeringarna återigen upp med cirka 7 respektive drygt 3 procent. Det bedömer Prognoscentret.

Prognoscentret anser att anläggningsmarknaden är en sektor med goda tillväxtförutsättningar framöver.

För energisektorn väntas de samlade nyinvesteringarna samt satsningarna på drift- och underhållsåtgärder uppgå till 58 miljarder kronor under 2023, vilket gör sektorn till det största segmentet på anläggningsmarknaden. Trots den investeringsvilja, aktivitet och reformering av energiområdet som råder väntas utvecklingen avta under 2023 och 2024. Det beror i huvudsak på att vindkraftens utbyggnad minskar under dessa år.

Även utbyggnaden av fjärrvärmenätet går ner på grund av att bostadsbyggandet minskar kraftigt. På lite längre sikt, när planer, tillståndsprocesser och faktiskt kapacitet i form av resurser och material skapar reella förutsättningar kommer investeringarna öka. Under åren 2025 och 2026 väntas återigen en relativt kraftig tillväxt i energirelaterade investeringar och då främst inom elnätsutbyggnaden och vindkraften.

Investeringar i farleder och hamnar ökar kraftigt med totalt 50 procent under perioden 2023-2025. Ökningen sker inom såväl privata och kommunala hamnar som inom statens farleder och övrig marin infrastruktur. Höstens budgetproposition och Trafikverkets budget visar att både Trafikverket och Sjöfartsverket får ökade medel under perioden fram till år 2025.

Investeringarna i kommunaltekniska anläggningar har successivt ökat de senaste sju åren, främst till följd av en omfattande bostadsproduktion, men också till följd av ett pågående generationsskifte i landets vatten- och avloppsreningsverk och inte minst för att ersätta delar av ett åldrande ledningsnät. Reinvesteringar i ledningsnätet har ökat trendmässigt men inte nått den nivå som krävs för en långsiktigt hållbar förnyelsenivå. I och med att förnyelsebehovet är stort, de miljömässiga kraven ökar, behovet av klimatsäkring vid översvämningar ökar och finansieringen sker via taxor pekar det mot en fortsatt tillväxt i reala termer under flertalet år framöver, skriver Prognoscentret i ett pressmeddelande.


Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i vad som heter Euroconstruct och har därigenom tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Källa: Maskinentreprenören

Entreprenad Live levererade igen på nytt mässområde

Publicerad: 1 november, 2023 av Hans-Erik Kristensson |

Efter tre dagar summerades en lyckad tillställning med 250 utställare och nästan 11.000 besökare. Det vädrades morgonluft i sensommarvädret och årets mässa visade upp en unik bredd av utrustning och maskiner.

– Vi lanserade ett nytt tänk för 10 år sedan när vi lanserade Entreprenad Live, säger mässans projektledare Hans-Erik Kristensson. Det regionala, kompletta och LIVE fungerar och vi utvecklar efterhand. I år var vi mer kompletta än någonsin förut. Det känns bra inför 10-års jubileumet på Ring Knutstorp nästa år.

Som helhet får mässan bra betyg både från besökare och utställare. Det regionala konceptet håller men kraven och förväntningarna ökar, Entreprenad Live är inget undantag. Ju längre historik det finns, desto mera ökar kraven.

Det nya mässområdet var mycket positivt men också en del negativt.

– Det var framförallt parkeringen både för besökare och utställare som inte fungerade som vi hade hoppats. Vi missbedömde volymerna och anstormningen första dagen men vi förstärkte organisationen och justerade, så det blev bättre. Tråkigt dock för vi är noga med service och enkelhet för våra kunder. Vi flyttar inte vår mässa för flyttandets skull, men vi har efterhand vuxit ur de platser vi arrangerar på och flexibiliteten är viktig för oss.

– Helhetsintrycket från besökarna på mässan är fortsatt väldigt högt. 4.3 på en femgradig skala och endast 1% av besökarna säger att deras syfte med mässan inte uppfylldes. Över 80% av besökarna diskuterade konkreta projekt med utställarna, det betyder ju att över 8.000 personer pratade affärer. Den matchmakingen är nog svårslagen!

– Konjunkturen verkar också fortsatt bra för anläggningsentreprenörerna. Hälften tror att deras omsättning kommer att vara oförändrad och över 30% att den kommer att öka.

– Utställarna uppgav att de gjorde mycket affärer, eller inledde affärsdiskussioner på plats. Här ser vi att en fjärdedel av utställarna tecknade order direkt på mässan, över 6 av 10 lämnade offerter och över 30% gjorde affärer med andra utställare. Många träffade helt nya kunder. 83% uppger ROE, Return of Events var bra.

– Nu jobbar vi på intensivt för att göra en riktigt bra mässa 2024 i Skåne. Vi brukar vara snabba på bollen, men i år ser det bättre ut än vanligt. En bra bit över 100 utställare har redan bokat in sig.

Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp