Hans-Erik Kristensson Archive - Entreprenad Live

Author Archive

Samma mässa – mer kompetens och resurser

Publicerad: 13 juni, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Entreprenad Live har fått en ny ägare i form av mässjätten Elmia. Några större förändringar kommer det dock inte att bli till årets upplaga på Ring Knutstorp.

Tidigare ägare och grundare Peter Eriksson och Hans-Erik Kristensson fortsätter vid rodret precis som vanligt och besökarna kan vänta sig tre fullspäckade dagar med maskiner och redskap, nyheter, terrängbana och demokörning i direkt anslutning till montrarna precis som tidigare.

– Vi ligger väldigt långt fram med bokningar till årets mässa. Totalt räknar vi med mellan 180 och 190 utställare, vilket är något fler än tidigare år, säger Hans-Erik Kristensson.

Årets Entreprenad Live är den tionde i ordningen och många utställare har varit med från start men det tillkommer nya varje år. Ett växande segment är VA och små avlopp, där flera nya utställare tillkommit vid årets mässa. Och som vanligt är de flesta maskinleverantörerna på plats och där handlar det ju väldigt mycket om elektrifiering.

Entreprenad Lives styrka är att vara komplett, regional och massor av nyheter att prova, direkt på plats. Ett vinnande koncept och Sveriges största Entreprenadmässa.

Vi hoppas på att göra både besökare och utställare nöjda. Förutsättningarna ser väldigt bra ut för ännu en lyckad mässa, konstaterar Hans-Erik Kristensson.

Elmia medverkar redan vid årets mässa med planering och genomförande. Entreprenad Live teamet fylls på med erfarenhet och nya resurser.

Entreprenad Live är en väldigt intressant mässa som stärker Elmias produktkatalog. Anläggningsbranschen är viktig för att bygga ett långsiktigt, robust och hållbart samhälle, säger Elmias vd Agne Bengtsson, Elmias vd.

Långsiktigt ser han möjlighet att sprida Entreprenad Live ytterligare geografiskt.

Det finns inga beslut tagna men på sikt vill vi ta mässan till Jönköping i någon form. Det öppnar upp för en ny geografisk marknad där det inte funnits någon entreprenadmässa på många år, säger han.

Maskiner – en viktig del i totalförsvaret

Publicerad: 13 juni, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Maskinentreprenörer är en viktig, men ofta bortglömd faktor i den civila beredskapen och totalförsvaret. Det vill konsultbolaget Actea ändra på och är därför med på Entreprenad Live för första gången.

Vi blir då och då påminda om allvarliga brister i vårt samhälle. När pandemin bröt ut visade det sig att vi saknade beredskapslager för vitala produkter, något som fördröjde och försvårade kampen mot en mycket dödlig sjukdom. Rysslands oprovocerade anfallskrig mot Ukraina påminde oss om skyddsrummens betydelse. Allvarliga störningar drabbar infrastrukturen på grund av bland annat vädrets ökande nyckfullhet, mänskliga åtgärder, eller brist på åtgärder – läs underhåll.

– Vi har alla ett ansvar att förbereda oss för det oväntade. Samhället behöver bli mer robust, något som kan uppnås genom förändrad och förbättrad ledning och styrning. Värdefulla verktyg är bland annat bättre lägesanalyser och ökad förståelse för morgondagens utmaningar bland såväl myndigheter, kommuner och regioner som näringsliv och den enskilda individen, säger Joakim Robertsson, senior konsult på Actea Consulting, ett företag som strävar efter att i fredstid skapa rätt förutsättningar för ett välfungerande och robust totalförsvar mot kris och krig.

Actea grundades i början av 2000-talet med ett huvudsakligt fokus att leverera tjänster till Försvarsmaktens Materielverk. Inriktningen är verksamhets- och organisationsförändring och bedrivs i dag i två separata bolag – försvar och management.

Det var senare års snabba förändring i vår omvärld som gjorde att Actea Consulting beslöt att med start 2023 bilda ett affärsområde med fokus på civil beredskap och totalförsvar. Joakim Robertsson och Jonas Alm, båda med lång erfarenhet av kris- och konflikthantering samt återuppbyggnad av stater, fick uppgiften att bygga upp och utveckla verksamheten.

– Vi försöker stötta både myndigheter och näringsliv så de står väl förberedda inför kriser av alla slag. Tidigare har vi inte tagit höjd för väpnade angrepp, men det gör vi nu. Vi planerar i fred, men dimensionerar för krig. Vi är övertygade om att det är av stort värde för framtiden och bör exempelvis vara en naturlig del även i företagens affärsplaner och affärsstrategier, säger Jonas Alm.

Ett par nyckelgrupper i beredskapen är maskinentreprenörer och åkare.

– Det är viktigt att det finns tillgång till fältarbetsmaskiner och transporter för att samhället ska fungera. Kommuner tecknar vanligtvis avtal med stora entreprenörer med huvudkontoret någon annanstans. En god idé är att också avtala med lokala, mindre entreprenörer för att försöka säkerställa att deras fordon och anställda är tillgängliga även i krissituationer, säger Joakim Robertsson.

– Liknande avtal tecknas redan när det gäller snöröjning. Som omvärlden ser ut måste vi tänka lite längre och hitta lösningar som fungerar även i andra sammanhang, lösningar som också gör det möjligt att genomföra och medverka i övningar. Det handlar om att öva, öva och öva.

Jonas Alm konstaterar att det främst är Försvarsmakten som krigsplacerar fordon, men om det finns ett avtal med kommunen ökar möjligheterna att resurserna stannar kvar nära hemorten.

I dag arbetar ungefär 30 konsulter inom området totalförsvar med att bidra till att öka Sveriges totalförsvarsförmåga, robusthet och motståndskraft.

Jonas Alm betonar att det är viktigt att få med sig människor även utanför myndigheter och de stora företagen.

– Actea anser att det är viktigt att få med små och medelstora företag i beredskapsplaneringen. Flertalet företag bedriver per definition inte det som kallas samhällsviktig verksamhet, men som kollektiv spelar de stor roll för totalförsvaret.

Joakim Robertsson menar att engagemang i den här frågan är bra för både det egna företaget och det lokala samhället samtidigt som företagarna kan göra stor nytta genom att trycka på underifrån och medverka till att öka intresset från kommunerna.

Actea har ett avtal med Elmia och gjorde ett pilotförsök att möta sina kunder på mässan Subcontractor. Satsningen föll väl ut och nu är tanken att medverka på sex mässor under 2024 och 2025, bland annat Entreprenad Live.

– Funktionerna i samhället måste fortgå även i krissituationer. Även företagarna måste titta framåt och lyfta in säkerhetstänket i såväl den egna verksamheten som i den egna branschen, säger Joakim Robertsson.

Ett ord som ofta återkommer är robusthet. För Actea betyder det förmågan att via kunskap och kompetens se, analysera och förbereda för det oväntade för att därigenom kunna hantera det oväntade så bra att samhällskontraktet kan upprätthållas.

– Samhällets funktioner måste kunna upprätthållas även i krig eller andra kriser. Det vi arbetar med är väsentligt för uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Våra kunder kan se det som en hjälp till självhjälp, säger Joakim Robertsson.

Jonas Alm fyller på med att Actea enbart åtar sig uppdrag som gör samhällsnytta.

– I det arbetet är det viktigt att vi kan ge så många som möjligt insikten att de måste tänka på totalförsvaret i sin verksamhet. Företagarna ska inte se den här satsningen som en utgift eller ett hinder. Den tillför värden till företaget och innebär dessutom att man tar ett samhällsansvar.

Nu finns stora förhoppningar om att den här inställningen ska anammas av besökarna på Entreprenad Live på Ring Knutstorp 5-7 september.

– Kort kan vi säga att vi vill skapa en synbar och mätbar effekt i vardagen. Dit når vi med hjälp av metoder som på ett konkret och vardagsnära sätt hjälper organisationer att fatta hållbara affärsmässiga beslut och nå en positiv effekt i vardagen, säger Joakim Robertsson.

– Men, framför allt är vi där för att lyssna, föra dialog och ge råd. De besökare och företagare vi möter kan sin bransch bättre än någon annan och vi tar till oss det vi får veta och gör vad vi kan för att anpassa oss och de tjänster vi kan leverera till målgruppen.


7 saker du inte visste förra veckan

Publicerad: 13 juni, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

1. Regeringen vill effektivisera snösvängen
2. Eleda förvärvar norsk miljardentreprenör
3. E6 i Stenungsund öppnar för trafik i juli
4. Stockholms första återbrukspark
5. Brister i statlig effektivitet och redovisning
6. Boverket räknar med ökat bostadsbyggande 2025
7. Minskad risk för effektbrist kommande vintrar

7 saker du inte visste förra veckan. En nyhetssammanfattning av viktiga händelser inom entreprenadbranschen i veckan som gick.

1. Regeringen vill effektivisera snösvängen
Trafikverket ska på regeringens uppdrag ta fram en handlingsplan för hur vinterväghållningen kan förbättras, rapporterar Maskinentreprenören.
Läs mer här:

2. Eleda förvärvar norsk miljardentreprenör
Infrastrukturkoncernen Eleda fortsätter sin köprunda i Norge genom förvärvet av Sartor & Drange AS, en anläggningsentreprenör i Bergenregionen, skriver Maskinentreprenören.
Läs mer här:

3. E6 i Stenungsund öppnar för trafik i juli
Ungefär 16 000 kalkcementpelare och cirka 30 000 kubikmeter lättfyllnad i form av skumglas är viktiga ingredienser som gör att Trafikverket nu lovar att trafiken på E6 i Stenungsund kan släppas fram igen andra veckan i juli efter raset i höstas.
Läs mer här:

4. Stockholms första återbrukspark
Arenastaden i Solna är platsen för Stockholmsområdets första återbrukspark. Den är tänkt som en central hubb för återbrukade träd, buskar och utomhusmaterial i väntan på att flyttas vidare till nya platser, skriver Framtidens Bygg.
Läs mer här:

5. Brister i statlig effektivitet och redovisning
Samhällsekonomiskt olönsamma infrastruktursatsningar och bristande cybersäkerhetsarbete är viktiga iakttagelser i den årliga rapport som riksrevisor Helena Lindberg nyligen överlämnade till riksdagen.
Läs mer här:

6. Boverket räknar med ökat bostadsbyggande 2025
Höga kostnader och osäkerhet bromsar bostadsbyggandet – men en liten vändning uppåt väntas 2025. Det framgår av Boverkets senaste byggprognos där bedömningen är att en sänkning av styrräntan, förväntningar om ökad köpkraft och en lägre grad av osäkerhet i ekonomin talar för att vi nu nått botten för bostadsbyggandet.
Läs mer här:

7. Minskad risk för effektbrist kommande vintrar
Svenska Kraftnät skruvar ner risken något för effektbrist – att inte elen räcker – under de kommande fyra vintrarna. I en färsk prognos pekas bland annat på att elanvändningen väntas öka i en långsammare takt och att utbyggnaden av stamnätet ger ökad överföringskapacitet från norra till södra Sverige.
Läs mer här:

Världspremiär för ny modern vakuumlastare

Publicerad: 29 maj, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

På förra årets Entreprenad Live i Göteborg dök en helt ny aktör upp bland utställarna. Det var Sibilia Nordic AB med inriktning på vakuumteknik. Efter ett år har företaget inte bara etablerat sig på marknaden utan har också designat och börjat tillverka en vakuumlastare som får världspremiär vid höstens mässa.

Sibilia Nordic har inte mer än drygt ett år på nacken, men det italienska familjeföretag som lånat ut sitt varumärke till det skånska företaget etablerades redan 1936 och har utvecklats till en internationell storspelare inom området vakuummaskiner. Företaget leds för övrigt fortfarande av familjen Sibilia.

Att familjenamnet nu också används av ett svenskt företag med verksamhet i Norden fick sin upprinnelse när några personer med i vissa fall mer än 20 års erfarenhet av vakuumlastare fick erbjudande om att starta en ny verksamhet.

– Vi fick tillstånd, både att använda varumärket Sibilia och exklusiv rätt att sälja företagets produkter samt att sköta eftermarknaden i hela Norden. Dessutom har vi agenturen för Idrobase produkter av vattendimmor och högtryckstvättar. Utbudet är väldigt brett med allehanda lösningar för dammbekämpning och pneumatisk materialtransport. Produkterna finns från industridammsugare på 1 kW till mobila enheter på 220 kW och används i exempelvis gruvor, process- och träindustri, återvinningsanläggningar och inom livsmedelsindustrin. Vi kan exempelvis erbjuda vakuumlastare, slam- och sopsugar, dammsugare och vattendimmor, teknik som håller rent och som förflyttar flytande eller fasta massor snabbt och effektivt, säger, Martin Dahlberg, vd på Sibilia Nordic.

Sibilia Dragonfly

– Tyngdpunkten i vårt arbete är dock underhålls- och servicearbeten som vi utför på alla typer av vakuum- och slamsugsmaskiner, oavsett fabrikat. Parallellt designar vi och tillverkar vakuumlastare och tillbehör, med fokus på funktion och kostnadseffektivitet. Under nästa år räknar vi med att även ta fram en egenutvecklad slamsug. En utmaning för oss i dag är eurokursen som fördyrar importen, men eftersom Sibilia också kan sälja vakuumlastare i södra Europa blir det en fördel åt andra hållet.

Service av vakuummaskiner

– Vid starten ingick vi i en norsk industrikoncern, men i december 2023 var vi tre personer som köpte loss två tredjedelar av företaget och i dag arbetar operativt. Den sista tredjedelen ägs av Proswede Invest AB som just nu bygger en ny, ca 1 800 kvadratmeter stor, produktionslokal åt oss i Hörby där vi har vårt huvudkontor.

– Vi har kommit igång bra med väl fungerande affärssystem och arbetsrutiner samtidigt som vi vuxit snabbt och i dag har vi ungefär tio personer i bolaget. Vi räknar med fortsatt tillväxt och det är viktigt för oss att förstärka vårt servicenätverk ytterligare eftersom vi arbetar över en yta som sträcker sig från södra Danmark till Tromsö i Nordnorge. Utöver anläggningen i Hörby hyr vi exempelvis en lokal i Eskilstuna och tittar på möjligheterna till fler etableringar. Ett alternativ är Sundsvall, Umeå eller Luleå där vi har många kunder och som skulle ge oss bättre närvaro i norra Sverige. I övrigt har vi resande servicetekniker och god tillgång till reservdelar som vi oftast kan leverera inom 24 till 48 timmar.

Martin Dahlberg ser fram mot höstens Entreprenad Live 5-7 september på Ring Knutstorp och har stora förväntningar på att den nya vakuumlastaren ska bli väl mottagen av marknaden.

– Vi var helt nybildade när vi ställde ut i Göteborg förra året. Sedan dess har ryktet om oss och våra produkter spridit sig som ringar på vattnet. Vi hoppas att många tar chansen att ta del av vad vi har att erbjuda och av våra produkter, säger Martin Dahlberg.

7 saker du inte visste förra veckan

Publicerad: 29 maj, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

1. Nya miljarder krävs för bostäder och infrastruktur
2. AI ska fixa potthålen
3. Besiktning av vissa biogasbussar stoppas
4. Tuffa tag när biogasbussar explosionssäkras
5. Anmälan om arbetsmiljöbrott efter dödsolycka på bygge
6. Fler än 5 000 anmälda byggstölder under 2023
7. Aprilväder försenade tågen

7 saker du inte visste förra veckan. En nyhetssammanfattning av viktiga händelser inom entreprenadbranschen i veckan som gick.

1. Nya miljarder krävs för bostäder och infrastruktur
Det saknas 150 miljarder kronor per år i investeringar i bostadsbyggande, avlopp, elnät samt väg- och järnvägsnät. Det skriver Byggvärlden som tittat på en rapport framtagen av Byggnads och SSU.
Läs mer här:

2. AI ska fixa potthålen
Artificiell intelligens är på tapeten i en studie där Svevia med stöd från SBUF undersöker möjligheterna att automatisera och effektivisera underhållet av vägbeläggningar. Det rapporterar Maskinentreprenören.
Läs mer här:

3. Besiktning av vissa biogasbussar stoppas
Efter att tre konverterade biogasbusar exploderat i Kalmar län så stoppas alla gasbussar av modellen Fiat Ducato från besiktning hos alla bilbesiktningsföretag i hela landet, skriver Svt på nätet.
Läs mer här:

4. Tuffa tag när biogasbussar explosionssäkras
Militär och Räddningstjänst har fått i uppdrag att förhindra explosioner i biogasbussar av samma typ som de som exploderat. Svt:s film visar hur.
Läs mer här:

5. Anmälan om arbetsmiljöbrott efter dödsolycka på bygge
Arbetsmiljöverket anmäler ABC Bygghissar och Byggmaskiner för misstänkt arbetsmiljöbrott efter hisskatastrofen i december 2023. Då miste fem byggnadsarbetare livet när en bygghiss störtade från 31 meters höjd på en arbetsplats i Sundbyberg, skriver Byggnadsarbetaren.
Läs mer här:

6. Fler än 5 000 anmälda byggstölder under 2023
Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser, skriver Byggföretagen.
Läs mer här:

7. Aprilväder försenade tågen
Obehöriga i spår och aprilväder var två anledningar till att punktligheten för persontåg sjönk till 88,4 procent under april. Bland problemen finns tjällossning och snösmältning, två fenomen som påverkar banvallarnas bärighet, rapporterar Trafikverket.
Läs mer här:


Sany satsar på Norden med Järfälla som bas

Publicerad: 16 maj, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Järfälla har blivit Sanys nya bas för den nordiska verksamheten. Den kinesiska tillverkaren har startat ett eget dotterbolag och räknar med att satsningen ska leda till ökad försäljning inte minst i Sverige. I första hand ska grävmaskinerna bereda vägen.

Under senare år har utbudet av kinesiska entreprenadmaskiner vuxit sig allt starkare även utanför den egna hemmamarknaden. Ett av de snabbast växande företagen är Sany. Företaget bildades så sent som 1989 och hamnade förra året på femte plats på den lista brittiska International Construction ställer samman över världens största tillverkare av entreprenadmaskiner.

Företaget har inte minst valt att satsa hårt på Europa. Det tydliggjordes redan 2012 då företaget köpte tyska Putzmeister, en gigant inom betongområdet. Medan Putzmeistersegmentet rullat på med PM Nordic som ansvarigt har den svenska marknaden för koncernens övriga produkter som omfattar grävmaskiner, hjullastare, dumprar, teleskoplastare, vältar, kranar och väghyvlar varit mer svårflirtad. Företaget valde därför att överta ansvaret i den egna organisationen och har nu etablerat en bas i Järfälla utanför Stockholm i ett bolag som fått namnet Sany Northern Europe med ansvar för hela Norden.

– Det finns ungefär 200 Sanymaskiner i Sverige, men det har varit svårt att få verksamheten att lyfta. Därför har företaget valt att bilda ett helägt bolag där Järfälla blir centrum för back officefunktioner och lager för de nordiska länderna.  I dag är vi tolv personer på plats, säger försäljningsansvarige Mikael Nyberg.

Mikael Nyberg, Försäljningschef

– Vi kommer inledningsvis att fokusera på grävmaskiner som finns i storlekar från 1,8 till 75 ton där utbudet är enormt stort.

Enligt Sany har företaget under flera år haft en årlig produktion av mer än 100 000 grävmaskiner, vilket ligger i den absoluta världstoppen. Företaget betonar också att de maskiner som finns i Europa redan från början är framtagna för den europeiska marknaden. Samtidigt visar utvecklingen inom bilindustrin att Kina blivit en stor spelare när det handlar om elektricitet som drivkälla för fordon.

– Utbudet av elmaskiner blir snabbt större för att möta efterfrågan där vi märker ett ökande intresse från främst större aktörer. Först i tur är storlekarna 1,9, 22 och 75 ton. Därefter följer 30, 36 och 50 ton. Den uttalade strategin är att alla modeller ska finns i elversioner inom ett par år.

För arbetet i Sverige har Sany etablerat ett strategiskt partnerskap med Nordfarm Maskin som kommer att svara för såväl försäljning som service. För det Norrköpingsbaserade företaget blir samarbetet en rejäl språngbräda i riktning mot entreprenadmaskinsbranschen. Sanys gula maskiner blir ett värdefullt tillskott till det tidigare utbudet som bland annat omfattar finska Avant.

 – Nordfarm kommer inte bara att svara för försäljning utan är också servicegivare tillsammans med sina partners som täcker större delen av Sverige. Utöver fasta serviceställen finns ett 30-tal servicebussar som är väl spridda över landet.

– Vi kommer att ha en del maskiner placerade i främst Järfälla och Norrköping. En eldriven 75-tonsgrävare kommer att placeras i Aitik för demokörningar. Vi räknar med leverans i slutet av sommaren. Sany har också nio lagerplatser spridda över Europa – bland annat ett välsorterat Europalager, centralt placerat i Bedburg nära Köln. Där ska det också finnas ett stort utbud av maskiner i olika storlekar och utföranden. Därmed kan vi hålla nere leveranstiderna på maskiner och produkter som inte finns i Sverige. Tillgängligheten är viktig och då krävs lokal närvaro. Därutöver erbjuder vi fem års garanti på våra grävmaskiner.

– Grävmaskinerna blir bara första steget i satsningen. Nästa steg blir förmodligen vältar och teleskoplastare innan vi ger oss i kast med hjullastare.

– Vi är fyllda av tillförsikt inför framtiden. Våra maskiner har ett konkurrenskraftigt pris och inte minst har företaget hunnit långt inom elektrifiering. Användare och maskinägare får goda möjligheter att stifta bekantskap med våra grävmaskiner på Solvalla i juni där vi ställer ut genom Nordfarm och på Entreprenad Live i höst. På Live räknar vi med att kunna visa en 1,9-tonnare i elversion som vi lånar från Danmark.

– För närvarande känns det bra när vi pratar med entreprenörer. Marknaden börjar vakna till och vi är inte här för att be om ursäkt. Vi har ett väldigt starkt program, säger Mikael Nyberg.

SANY träffar ni i monter 617 på mässan

Grästorp blir navet i Magnis Nordensatsning

Publicerad: 16 maj, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Bortåt 50 miljoner kronor satsar italienska Magni på Grästorp som blir centrum för den italienska tillverkarens Nordensatsning. Nyckelpersoner, verkstad och ett modernt, till stora delar mekaniserat, lager blir det nya navet i Norden.

Sommaren 2015 startade Gustav Knutsson företaget Vänermaskin som ansvarig för etableringen av Magnis teleskoplastare i Sverige. Första året såldes elva nya maskiner från den italienska tillverkaren som startade sin verksamhet så sent som 2012. Under några år bedrevs verksamheten i samarbete med Kranlyft, men sedan 2023 är det Magni Northern Europe som gäller.

– Fram till i dag har det sålts någonstans mellan 250 och 300 maskiner i Sverige och mycket talar för att det kan bli betydligt fler framöver. Det finns flera anledningar. Hittills har vi jobbat primärt med runtomsvängande maskiner, nu sker en snabb utveckling även av stela maskiner samtidigt som vi kompletterar med bom- och saxliftar. Liftar finns i flera olika utföranden: diesel, elektriska och hybrider, även oljefria står på programmet.

– Genom att vi tagit bort återförsäljarledet kommer vi närmare kunderna, något som förstärks av de stora satsningar på bland annat verkstad, personal och lager som görs i Grästorp som blir navet för företagets verksamhet i Norden, säger Gustav Knutsson, försäljningschef i den nya organisationen.

Gustav Knutsson, Försäljningschef

Sammantaget handlar det om investeringar på bortåt 50 miljoner kronor i en satsning som följer Magnis strategi om egen representation på intressanta marknader.

– Vi har valt att bygga vår svenska verksamhet först och efter hand bygger vi på med resterande nordiska länder. Vi märker redan att kontakterna med våra grannländer blir allt intensivare, bland annat ökar antalet förfrågningar från Finland. Vi har i dag ungefär tio anställda, men förstärker efter hand med nyckelpersoner där de behövs. Exempelvis behöver vi en säljare till norra Sverige för att komma närmare de kunder vi har där.

Den dag som intervjun gjordes var exempelvis första dagen på jobbet för Jesper Wedebrand, det senaste tillskottet i organisationen. Med teknisk support som en huvuduppgift liksom att vara en länk mellan kund och fabrik har han stor nytta av sin långa erfarenhet som servicetekniker såväl i verkstad som i fält. Det gäller också vanan vid lantbruksmaskiner. Det är en sektor som Gustav Knutsson tror kommer att växa i och med att företaget nu blir allt starkare med sina nya kompakta stela lastare som också kommer att finnas i modeller som är anpassade för arbete som gårdsmaskiner.

En intressant nykomling lanserades nyligen på Parismässan Intermat där TH 3.6 presenterades som företagets hittills mest kompakta modell. Med lastkapacitet på tre ton och maximal lyfthöjd på sex meter blir den nu minstingen i en produktportfölj som toppas av en runtomsvängande maskin med maximal lyfthöjd på strax över 50 meter. Ett tänkbart arbetsområde är vid service och reparationer av stora gruvmaskiner.

– Företaget satsar hårt på det segment som riktar sig till den tunga industrin, exempelvis gruvnäringen, säger Gustav Knutsson.

Han ser stora fördelar med att Grästorp nu samlar nyckelfunktioner som huvudkontor, verkstad och ett modernt – till stora delar mekaniserat – reservdelslager på ett ställe. Anläggningen kommer inte bara att kunna hantera service och reparationer utan det blir också här maskinerna kompletteras med den specifika utrustning som kunderna kräver. I övrigt täcks service och reparationer med hjälp av ett flertal servicepartners och servicelämnare som snabbt kan hjälpa kunden på plats. Reservdelar som inte finns i lager beställs från fabrik och skickas direkt till kund. Även serviceavtal finns för de kunder som så önskar.

Hösten är inte långt borta och för närvarande planeras också för medverkan på både Load up North i norr och Entreprenad Live i söder.

– Exakt vad som kommer att visas är inte fastställt, men besökarna kommer att få ett urval från Magnis breda sortiment, säger eftermarknadsansvarige Jonny Eklund.

Magni träffar ni i monter 565 på mässan

7 saker du inte visste förra veckan

Publicerad: 16 maj, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

1. Varannan byggarbetsplats drabbad av inbrott
2. Skåne och Stockholm bästa platserna för ny vindkraft
3. Byggexpert: Fler balkonger borde besiktas
4. 68 920 nya bostäder under förra året
5. Chans att påverka LOU
6. Byggföretagen kollar partiernas syn på EU:s roll
7. Byggbranschen lättad efter räntesänkning

7 saker du inte visste förra veckan. En nyhetssammanfattning av viktiga händelser inom entreprenadbranschen i veckan som gick

1. Varannan byggarbetsplats drabbad av inbrott
Nästan hälften, 47 procent, av de som jobbar inom byggbranschen uppger att det har förekommit inbrott på deras byggarbetsplats under det senaste året. Nästan lika många, 42 procent, säger att det förekommer stölder. Allt enligt den senaste Ramirentrapporten.
Läs mer här:

2. Skåne och Stockholm bästa platserna för ny vindkraft
Ny vindkraft bör byggas i Skåne och Stockholm för att ge bäst effekt. Det menar företagsledare inom vindkraftsbranschen i en ny undersökning som har tagits fram av Tyréns, skriver Maskinentreprenören.
Läs mer här:

3. Byggexpert: Fler balkonger borde besiktas
I lördags rasade balkongen på andra våningen i ett flerfamiljshus i Ulricehamn. SVT har pratat med en byggexpert som påpekar att det inte finns några lagkrav på att balkonger ska besiktas, vilket kanske vore en god idé.
Läs mer här:

4. 68 920 nya bostäder under förra året
Förra året färdigställdes 68 920 bostäder i Sverige genom ny- och ombyggnad, skriver SCB. Av dessa hänförs 53 383 till nybyggda flerbostadshus, 12 212 till småhus och 3 325 i form av ombyggnad. Totalt en ökning med cirka 22 procent jämfört med 2022.
Läs mer här:

5. Chans att påverka LOU
Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till ställningstagande.
Läs mer här:

6. Byggföretagen kollar partiernas syn på EU:s roll
Vilken makt bör EU ha över svensk lönebildning och hur kan arbetslivskriminaliteten i EU bekämpas? Det är två frågor som Byggföretagen ställt till de politiska partierna. Svaren ges på bransch- och arbetsgivarorganisationens hemsida.
Läs mer här:

7. Byggbranschen lättad efter räntesänkning
Riksbanken sänker styrräntan med 25 punkter till 3,75 procent. Enligt Fredrik Isaksson,  chefekonom på Byggföretagen är det en positiv signal om att räntetoppen är passerad, skriver Maskinentreprenören.
Läs mer här:

“Storsjöodjuret” i Öresund

Publicerad: 25 april, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Menzi Muck och Martins Schaktservice lägger de sista pusselbitarna inför 20-årsjubileet av återskapandet av det nya Bjerreds Saltsjöbad. Man installerar nytt avlopp samt nya vattenledningar till kallbadhuset och dess restaurang. Unika egenskaper från Schweiziska Menzi Muck effektiviserar och möjliggör rörläggningen. Martin Olsson, på Martins Schaktservice i Stockamöllan har under flera år förespråkat flexibiliteten och förmågorna som Menzi Muck-maskinerna besitter. Redan 2020 köpte han sin första maskin, som idag har visat sig bli en lyckad investering. Idag har han två maskiner och en ny är på ingång.

– Jag såg maskinen på en mässa och slog till. Det har jag inte ångrat en sekund. Jag får idag jobb som ingen annan klarar på samma smidiga sätt, säger Martin som precis slutit ett stort avtal med VA Syd för röjning och muddring i en stor del av sydvästra Skåne.

“Långa Bryggan” Sveriges längsta badbrygga med sina 574 meter
Just idag träffar vi Martin i Bjärred, ett par mil väster om Lund vid Öresundskusten, där Martin tillsammans med anläggare med våtdräkter lägger rör- och avloppsledningar. Projektet är ett delprojekt av en totalentreprenad åt Lomma kommun och dess nybyggnation av brygga med badplattform samt rivning av befintlig brygga. Befintlig brygga och även den nya bryggan ansluter till befintligt kallbadhus och restaurang. Nya bryggan har gjorts kraftigare och högre än den befintliga för att möta framtida klimatförändringar samt bli mer tillgänglig för besökare.

Triterra Anläggning genomför rörläggningen på uppdrag av beställaren Föreningen Bjerreds Saltsjöbad. Martin berömmer Johan Naumann, Triterra Anläggning, som aktivt letade kreativa och nya lösningar för att effektivt hitta bästa lösningen för förläggning och viktning av rören.

– Arbetet går smidigt och bra och vi är klara redan nästa vecka. Man har provat med bandgrävare men det fungerar inte här. Frigången till vattnet kräver stora maskiner och de sjunker i den mjuka botten. Jag kan fördela trycket på botten över en större yta och även reglera djupgåendet, så här sitter jag fint, säger Martin.

– Maskinen tar ingen skada, det mest ömtåliga är nog tiltrotatorn. Den får jag ge lite extra kärlek när jag kommer tillbaka till verkstaden.

Som vanligt ställer Menzi Muck ut på Entreprenad Live i höst.
– Kom förbi Menzi Mucks monter på mässan så visar jag vad man kan göra med min fina maskin, avslutar Martin.


Bakgrundsfakta: Bjerreds Saltsjöbad
I Bjärred har det funnits ett kallbadhus sedan mitten på 1800-talet men först 1901 förvandlades bondebyn till en riktig badort. I samband med att tågförbindelsen Lund-Bjärred stod klar byggdes Bjerreds Saltsjöbad. Banan gick från Lunds västra via Nybble, Gamlemark, Fjelie, Leråkra och Kanik.

I Bjärreds Saltsjöbadspark fanns restaurang, ett finare badhotell och ett enkelt turisthotell, brunnsskiosk, kägelbanor och tennisbanor. Arkitekt var Theodor Wåhlin. En solig sommardag kunde uppemot 5 000 personer komma med tåget från Lund. Det gjorde Bjärred, tillsammans med Mölle och Falsterbo, till en av de mer kända och fashionabla i Skåne.I centrum för badlivet har under långa tider Långa Bryggan varit en aktiv och påtagligt inslag.

2003 tilldelades Bjerreds Saltsjöbad och arkitekt Oliver Lühr Lomma Kommuns pris för god byggnadskultur.
Maskinentreprenörerna ökar fokus på säkerhet

Publicerad: 25 april, 2024 av Hans-Erik Kristensson |

Varje dag dör tusentals människor av arbetsrelaterade skador runt om i världen. FN har därför dedikerat 28 april till den internationella Arbetsmiljödagen, dagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Även på Maskinentreprenörerna pågår ett aktivt arbete för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.

Bygg- och anläggningsbranschen drabbas då och då av olyckor, ibland med dödlig utgång. Allt fler av branschens aktörer jobbar därför hårt för att minska riskerna och säkerställa att varje anställd får en trygg och hälsosam arbetsplats. Stora företag kan avsätta större resurser för arbetsmiljöarbetet, värre är det för mindre företag. Det är en av flera anledningar till att Maskinentreprenörerna inlett en större satsning för att hjälpa medlemsföretagen med säkerhetsarbetet.

– Alla ska jobba för en nollvision med målet att ingen ska skadas, än mindre dö i sitt arbete. Det finns önskemål från framför allt våra mindre medlemmar att vi som branschorganisation ska kunna stötta dem i säkerhetsarbetet. Därför jobbar vi nu ännu mer med att bland annat ta fram relevant stödmaterial i form av både filmer och broschyrer. Själv fick jag uppgiften att leda strategin och utvecklingen av det här arbetet, säger Charlotta Dieden, arbetsmiljöspecialist på Maskinentreprenörerna.

– I det här arbetet är det viktigt att vi krokar arm med andra aktörer och samverkar med både fackliga parter och beställare. Vid årsskiftet träder nya regler från Arbetsmiljöverket i kraft som innebär att beställarnas krav på tydliga rutiner och uppföljningar kommer att bli allt fler. Här vill vi kunna hjälpa till och stärka våra medlemmars dialog med beställarna.

– Det här arbetet är viktigt och vi förstärker därför den service vi redan i dag erbjuder våra medlemmar. Det handlar exempelvis om webbinarier, rådgivning på plats, nya verktyg på webben och tillgänglighet via klassiska verktyg som telefon och mail. Det handlar mycket om att öka kunskaperna och kompetensen i arbetsmiljöfrågor.

Charlotta Dieden lyfter bland annat fram två specifika områden där det finns en hel del att göra: riskbedömningar och skapandet av säkra attityder och beteenden – områden där beställare och utförare har samma mål och där samarbetet underlättas av gemensamma värderingar. Med hjälp av väl genomförda riskbedömningar kan olyckor undvikas, likaså om man inte tar några genvägar när arbetet ska utföras.

Hösten 2023 klev Maskinentreprenörerna också in som partner i Byggbranschens Säkerhetspark där det bland annat ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet vid olika uppbyggda stationer och scenarion för risker i arbetet, exempelvis schaktning, tunga lyft och arbete på väg.

Maskinentreprenörerna har också klivit in som medlem i föreningen Håll Nollan som samlar byggbranschen i en kamp för ökad säkerhet.

Samarbetet inom Håll Nollan ökar våra möjligheter för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte, säger Charlotta Dieden.

– Vi har en märkbar kompetensbrist i branschen och vi kommer att möta stora utmaningar för att hitta kompetent personal när konjunkturen vänder. Då är det nödvändigt med en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

En viktig del i säkerhetsarbetet går ut på att involvera de anställda som med sin kompetens om hur arbetet ska utföras kan bidra med värdefull kompetens när säkerhetsrutiner arbetas fram. Här finns också en ambition att fler ska åta sig uppdrag som skyddsombud.

– Samverkan med anställda är en väldigt viktig del i säkerhetsarbetet. Genom att höja kompetensen i alla led kan vi bygga en säkerhetskultur – det är att göra skillnad.

Utställare 2024, Motorbanan Ring Knutstorp